C049-อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
ED 204,9917
C049
A204
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
ED 204,9917
C049
A203
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3