C050-อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์ จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 305,6612
C050
S302,B301
SE 305,6612
C050
S302,B301
SE 305,6612
C050
S302,B301
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED V10,8813
C050
A021
ED V10,8813
C050
A021
ED V10,8813
C050
A021
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 307,5516
C050
S302
SE 307,5516
C050
S302
SE 307,5516
C050
S302
 


 


ศุกร์  


 


SE 311,6611
C050
S301
SE 311,6611
C050
S301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 305 วท 072044 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ED V10 ศท 062005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
SE 307 วท 072097 สุขภาพองค์รวม
SE 311 วท 083062 การจัดธุรกิจการกีฬาและสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
5516 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A021 ลท.เศรษฐศาสตร์ Sec.1
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1