C058-อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 107,B118
C058
C101
AR 107,B118
C058
C101
AR 107,B118
C058
C101
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 107,B118
C058
C102
AR 107,B118
C058
C102
AR 107,B118
C058
C102
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X02,B118
C058
A057
ED X02,B118
C058
A057
ED X02,B118
C058
A057
 


 


ศุกร์ AR 113,B118
C058
C103
AR 113,B118
C058
C103
AR 113,B118
C058
C103
 


 


ED Y02,B118
C058
A076
ED Y02,B118
C058
A076
ED Y02,B118
C058
A076
 


 ====== รายวิชา =====
AR 107 พล 031052 ว่ายน้ำ
ED X02 พล 032054 ว่ายน้ำ 2
AR 113 นก 022030 ว่ายน้ำ
ED Y02 พล 033083 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
A057 ลก.ว่ายน้ำ2 Sec.1
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A076 ลก.กลฯว่ายน้ำ Sec.1