C060-อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 114,7715
C060
C103
AR 114,7715
C060
C103
AR 114,7715
C060
C103
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 103,8812
C060
C102
AR 103,8812
C060
C102
AR 103,8812
C060
C102
 


 


พุธ AR 103,7712
C060
C101
AR 103,7712
C060
C101
AR 103,7712
C060
C101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 206,8812
C060
C201
AR 206,8812
C060
C201
AR 206,8812
C060
C201
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 114 นก 024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ
AR 103 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR 206 นศ 054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
====== อาจารย์ ======
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2