C061-อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE 215,B120
C061
S203
SE 215,B120
C061
S203
SE 215,B120
C061
S203
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED Z03,B117
C061
A094
ED Z03,B117
C061
A094
ED Z03,B117
C061
A094
 


 


พุธ SE 214,5516
C061
S203
SE 214,5516
C061
S203
SE 214,5516
C061
S203
 


 


ED Z05,B117
C061
A096
ED Z05,B117
C061
A096
ED Z05,B117
C061
A096
 


 


พฤหัสบดี SE 313,B120
C061
S301
SE 313,B120
C061
S301
SE 313,B120
C061
S301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 215 วท 082007 การนวดเพื่อสุขภาพ
ED Z03 วท 081008 การบริหารกาย
SE 214 วท 074080 การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพ
ED Z05 วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE 313 วท 082008 การนวดทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B120 Lec.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
5516 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A094 ลส.บริหารกาย Sec.1
A096 ลส.การทดสอบสมรรถภาพกาย Sec.1
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1