C062-อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 207,5516
C062
S201
SE 207,5516
C062
S201
SE 207,5516
C062
S201
 


 


SE 310,5516
C062
S301
SE 310,5516
C062
S301
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 207,5513
C062
S202
SE 207,5513
C062
S202
SE 207,5513
C062
S202
 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE 310,5516
C062
S301
SE 310,5516
C062
S301
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 110,5513
C062
S102
SE 110,5513
C062
S102
SE 110,5514
C062
S101
SE 110,5514
C062
S101
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 207 วท 082047 เวชศาสตร์การกีฬา
SE 310 วท 083052 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE 110 วท 081041 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5516 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1