C064-อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T04,5515
C064
A405
ED T04,5515
C064
A405
 


 


 


ED T04,5515
C064
A404
ED T04,5515
C064
A404
 


 


 


อังคาร ED T04,5515
C064
A403
ED T04,5515
C064
A403
 


 


 


ED U05,5514
C064
A009
ED U05,5514
C064
A009
ED U05,5514
C064
A010
ED U05,5514
C064
A010
 


พุธ ED T04,5515
C064
A401
ED T04,5515
C064
A401
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED T04,5515
C064
A406,B401
ED T04,5515
C064
A406,B401
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED T04,5515
C064
A402
ED T04,5515
C064
A402
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T04 กศ 064002 การประกันคุณภาพการศึกษา
ED U05 กศ 053005 จิตวิทยาสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A009 ลบ.จิตวิทยาสำหรับครู Sec.1
A010 ลบ.จิตวิทยาสำหรับครู Sec.2
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2