C067-ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ จำนวน 7 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 303,8813
C067
C301
AR 303,8813
C067
C301
AR 303,8813
C067
C301
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 303 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR 205 บธ 062030 การบริหารโครงการ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2