C068-อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 101,B119
C068
S101
SE 101,B119
C068
S101
SE 101,B119
C068
S101
 


 


พุธ SE 312,6611
C068
S301
SE 312,6611
C068
S301
SE 312,6611
C068
S301
 


 


ED W10,B119
C068
A037
ED W10,B119
C068
A037
ED W10,B119
C068
A037
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 101 วท 081214 เทนนิส
SE 312 พล 011011 กีฬาเพื่อสุขภาพ
ED W10 พล 031020 เทนนิส 1
====== อาจารย์ ======
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B119 สนามเทนนิส
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A037 ลก.เทนนิส1 Sec.1