C074-อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


SE 109,5512
C074
S102
SE 109,5512
C074
S102
 


SE 109,5514
C074
S101
SE 109,5514
C074
S101
 


 


 


พฤหัสบดี SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 109,5514
C074
S101
SE 109,5514
C074
S101
SE 109,5512
C074
S102
SE 109,5512
C074
S102
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 109 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE 204 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2