C075-อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 104,6613
C075
A105
ED 104,6613
C075
A105
ED 104,6613
C075
A105
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED U04,5512
C075
A007
ED U04,5512
C075
A007
ED U04,5512
C075
A007
 


 


พุธ ED 104,3310
C075
A104
ED 104,3310
C075
A104
ED 104,3310
C075
A104
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 104,5512
C075
A103
ED 104,5512
C075
A103
ED 104,5512
C075
A103
 


 


ED 104,6613
C075
A102
ED 104,6613
C075
A102
ED 104,6613
C075
A102
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 104,6612
C075
A101
ED 104,6612
C075
A101
ED 104,6612
C075
A101
 


 ====== รายวิชา =====
ED 104 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ED U04 กศ 042003 วิจัยทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C075 อาจารย์ โชคชัย ปัญญาคำ
===== ห้องเรียน ======
6613 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
3310 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A007 ลบ.วิจัยทางการศึกษา Sec.1
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1