C077-ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED T03,3302
C077
A406,B401
ED T03,3302
C077
A406,B401
ED T03,3302
C077
A406,B401
 


 


ED T03,3302
C077
A405
ED T03,3302
C077
A405
ED T03,3302
C077
A405
 


 


อังคาร ED T03,3302
C077
A404
ED T03,3302
C077
A404
ED T03,3302
C077
A404
 


 


ED U01,3302
C077
A001
ED U01,3302
C077
A001
ED U01,3302
C077
A001
ED U01,3302
C077
A001
 


พุธ ED T03,3302
C077
A402
ED T03,3302
C077
A402
ED T03,3302
C077
A402
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED T03,3302
C077
A403
ED T03,3302
C077
A403
ED T03,3302
C077
A403
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED T03,3302
C077
A401
ED T03,3302
C077
A401
ED T03,3302
C077
A401
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED T03 กศ 043004 การวิจัยในชั้นเรียน
ED U01 กศ 041001 การวัดและประเมินผลการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A001 ลบ.การวัดและประเมินผลการศึกษา Sec.1
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1