C079-อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 202,9917
C079
C201
AR 202,9917
C079
C201
AR 202,9917
C079
C201
 


 


ED V13,6615
C079
A024
ED V13,6615
C079
A024
ED V13,6615
C079
A024
ED V13,6615
C079
A024
 


พุธ SE 302,6612
C079
S302
SE 302,6612
C079
S302
SE 302,6612
C079
S302
SE 302,6612
C079
S302
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 103,7714
C079
C103
AR 103,7714
C079
C103
AR 103,7714
C079
C103
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 202 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
SE 302 วท 071092 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพ
AR 103 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
6615 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
A024 ลท.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3