C083-อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 101,7714
C083
C101
AR 101,7714
C083
C101
AR 101,7714
C083
C101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 101,7714
C083
C102
AR 101,7714
C083
C102
AR 101,7714
C083
C102
 


 


ED V09,7715
C083
A020
ED V09,7715
C083
A020
ED V09,7715
C083
A020
 


 


พุธ AR 302,8814
C083
C301
AR 302,8814
C083
C301
 


 


 


AR 110,7713
C083
C103
AR 110,7713
C083
C103
AR 110,7713
C083
C103
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 302,8814
C083
C301
AR 302,8814
C083
C301
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ED V09 ศท 062004 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
AR 302 มศ 052004 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
AR 110 นก 011001 ปรัชญา ทฤษฎี การใช้เวลาว่างและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
A020 ลท.กฏหมายในชีวิตประจำวัน Sec.1
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3