C084-อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 102,5512
C084
A103
ED 102,5512
C084
A103
ED 102,5512
C084
A103
 


 


พฤหัสบดี ED 102,6612
C084
A101
ED 102,6612
C084
A101
ED 102,6612
C084
A101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 102,6613
C084
A102
ED 102,6613
C084
A102
ED 102,6613
C084
A102
 


 


ED 102,6614
C084
A104
ED 102,6614
C084
A104
ED 102,6614
C084
A104
 


 ====== รายวิชา =====
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4