C086-อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE 303,5512
C086
S302
SE 303,5512
C086
S302
SE 303,5512
C086
S302
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 207,B104
C086
C201
AR 207,B104
C086
C201
AR 207,B104
C086
C201
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W25,B104
C086
A053
ED W25,B104
C086
A053
ED W25,B104
C086
A053
 


 


พฤหัสบดี SE 308,5511
C086
S302
SE 308,5511
C086
S302
SE 308,5511
C086
S302
 


 


ED X17,B104
C086
A074
ED X17,B104
C086
A074
ED X17,B104
C086
A074
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y15,B104
C086
A091
ED Y15,B104
C086
A091
ED Y15,B104
C086
A091
 


 ====== รายวิชา =====
SE 303 วท 072010 การควบคุมและป้องกันโรค
AR 207 พล 031025 แบดมินตัน
ED W25 พล 031026 แบดมินตัน 1
SE 308 วท 072095 สุขภาพและสุขภาวะ
ED X17 พล 32027 แบดมินตัน 2
ED Y15 พล 033073 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
====== อาจารย์ ======
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
B104 สนามแบดมินตัน
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S302 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
A053 ลก.แบดมินตัน 1 Sec. 1
A074 ลก.แบดมินตัน 2 Sec. 1
A091 ลก.กลฯ แบดมินตัน Sec. 1