C092-อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 210,8812
C092
C202
AR 210,8812
C092
C202
AR 210,8812
C092
C202
 


 


ED 202,6611
C092
A203
ED 202,6611
C092
A203
ED 202,6611
C092
A203
 


 


อังคาร ED 202,6611
C092
A201
ED 202,6611
C092
A201
ED 202,6611
C092
A201
 


 


ED 202,7711
C092
A204
ED 202,7711
C092
A204
ED 202,7711
C092
A204
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 202,6611
C092
A205
ED 202,6611
C092
A205
ED 202,6611
C092
A205
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 202,6611
C092
A202
ED 202,6611
C092
A202
ED 202,6611
C092
A202
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 202,6611
C092
A206
ED 202,6611
C092
A206
ED 202,6611
C092
A206
 


 ====== รายวิชา =====
AR 210 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ED 202 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6