C101-อาจารย์ เยาวลักษณ์ นาคปฐม จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 102,7713
C101
C103
AR 102,7713
C101
C103
AR 102,7713
C101
C103
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 102 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
====== อาจารย์ ======
C101 อาจารย์ เยาวลักษณ์ นาคปฐม
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3