C102-อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
ED 204,8817
C102
A206
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
ED 204,8817
C102
A205
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 204 กศ 032004 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5