C103-นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 101,7717
C032
C103
AR 101,7717
C032
C103
AR 101,7717
C032
C103
 


 


AR 114,7715
C060
C103
AR 114,7715
C060
C103
AR 114,7715
C060
C103
 


 


อังคาร AR 102,7713
C101
C103
AR 102,7713
C101
C103
AR 102,7713
C101
C103
 


 


AR 109,8815
C018
C103
AR 109,8815
C018
C103
AR 109,8815
C018
C103
 


 


พุธ AR 112,7714
C109
C103
AR 112,7714
C109
C103
AR 112,7714
C109
C103
 


 


AR 110,7713
C083
C103
AR 110,7713
C083
C103
AR 110,7713
C083
C103
 


 


พฤหัสบดี AR 103,7714
C079
C103
AR 103,7714
C079
C103
AR 103,7714
C079
C103
 


 


AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
 


ศุกร์ AR 113,B118
C058
C103
AR 113,B118
C058
C103
AR 113,B118
C058
C103
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 114 นก 024022 การถ่ายภาพเพื่อนันทนาการ
AR 102 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR 109 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR 112 ทท 013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR 110 นก 011001 ปรัชญา ทฤษฎี การใช้เวลาว่างและนันทนาการ
AR 103 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
AR 111 นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ
AR 113 นก 022030 ว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C101 อาจารย์ เยาวลักษณ์ นาคปฐม
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C123 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
C058 อาจารย์ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3