C104-อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S04,7711
C104
A304
ED S04,7711
C104
A304
 


 


 


ED 108,B122
C104
A103
ED 108,B122
C104
A103
ED 108,B122
C104
A103
 


 


อังคาร ED S04,7711
C104
A305
ED S04,7711
C104
A305
 


 


 


ED 108,B122
C104
A101
ED 108,B122
C104
A101
ED 108,B122
C104
A101
 


 


พุธ ED S04,7711
C104
A302
ED S04,7711
C104
A302
ED 108,B122
C104
A105
ED 108,B122
C104
A105
ED 108,B122
C104
A105
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,7711
C104
A301
ED S04,7711
C104
A301
ED S04,7711
C104
A306,B301
ED S04,7711
C104
A306,B301
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S04,7711
C104
A303
ED S04,7711
C104
A303
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S04 วท 072018 โภชนาการ
ED 108 พล 041045 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
====== อาจารย์ ======
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B122 โดมบาส 1
====== นักศึกษา ======
A304 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A305 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A302 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A301 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
A306 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A303 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3