C105-อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 217,5511
C105
S203
SE 217,5511
C105
S203
ED T05,8814
C022,C105
A401
ED T05,8814
C022,C105
A401
 


 


 


ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
ED T05,8814
C022,C105
A406,B401
 


อังคาร  


 


ED T05,8814
C022,C105
A402
ED T05,8814
C022,C105
A402
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


ED T05,8814
C022,C105
A403
ED T05,8814
C022,C105
A403
 


ED W08,B105
C030,C105
A034
ED W08,B105
C030,C105
A034
ED W08,B105
C030,C105
A034
 


 


พฤหัสบดี  


 


ED T05,8814
C022,C105
A404
ED T05,8814
C022,C105
A404
 


ED X09,B105
C030,C105
A066
ED X09,B105
C030,C105
A066
ED X09,B105
C030,C105
A066
 


 


ศุกร์  


 


ED T05,8814
C022,C105
A405
ED T05,8814
C022,C105
A405
 


ED Y03,B105
C030,C105
A077
ED Y03,B105
C030,C105
A077
ED Y03,B105
C030,C105
A077
 


 ====== รายวิชา =====
SE 217 วท 071034 ชีวิตและครอบครัว
ED T05 วท 073020 เพศศึกษา
ED W08 พล 041004 เซปักตะกร้อ 1
ED X09 พล 042005 เซปักตะกร้อ 2
ED Y03 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A401 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
A406 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
B401 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.6
A402 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
A403 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
A034 ลก.เซปักตะกร้อ Sec. 1
A404 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
A066 ลก.เซปักตะกร้อ2 Sec.1
A405 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.5
A077 ลก.กลฯเซปักตะกร้อ Sec.1