C106-อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 311,6615
C106
C302
AR 311,6615
C106
C302
AR 311,6615
C106
C302
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W07,B114
C106
A033
ED W07,B114
C106
A033
ED W07,B114
C106
A033
 


 


พฤหัสบดี AR 306,B114
C106
C301
AR 306,B114
C106
C301
AR 306,B114
C106
C301
 


 


ED X10,B114
C106
A067
ED X10,B114
C106
A067
ED X10,B114
C106
A067
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y10,B114
C106
A086
ED Y10,B114
C106
A086
ED Y10,B114
C106
A086
 


 ====== รายวิชา =====
AR 311 พล 023050 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
ED W07 พล 051002 กระบี่กระบอง 1
AR 306 พล 072024 ศิลปะการป้องกันตัว
ED X10 พล 052003 กระบี่กระบอง 2
ED Y10 พล 053004 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากระบี่กระบอง
====== อาจารย์ ======
C106 อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (ทิศเหนือ)
====== นักศึกษา ======
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
A033 ลก.กระบี่กระบอง1 Sec.1
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
A067 ลก.กระบี่กระบอง2 Sec.1
A086 ลก.กลฯกระบี่กระบอง Sec.1