C107-อาจารย์กษิรา กาเยาว์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 301 ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
AR 212 ทท 011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR 308 พล 023074 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3