C108-อาจารย์วรากร คำปลิว จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED V06,7714
C108
A016
ED V06,7714
C108
A016
ED V06,7714
C108
A016
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 213,8812
C108
C202
AR 213,8812
C108
C202
AR 213,8812
C108
C202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED V06 ศท 031002 จิตวิทยาทั่วไป
AR 211 นก 022027 พลวัตรกลุ่ม
AR 213 บธ 072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
====== อาจารย์ ======
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A016 ลบ.จิตวิทยาทั่วไป Sec.1
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2