C109-อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
 


อังคาร AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 112,7714
C109
C103
AR 112,7714
C109
C103
AR 112,7714
C109
C103
 


 


AR 215,7715
C109
C202
AR 215,7715
C109
C202
AR 215,7715
C109
C202
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 406 พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ
AR 212 ทท 011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR 112 ทท 013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR 215 บธ 072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
====== อาจารย์ ======
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3