C110-อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 109,B123
C110
A103
ED 109,B123
C110
A103
ED 109,B123
C110
A103
 


 


ED 109,B123
C110
A102
ED 109,B123
C110
A102
ED 109,B123
C110
A102
 


 


อังคาร ED 109,B123
C110
A101
ED 109,B123
C110
A101
ED 109,B123
C110
A101
 


 


ED 109,B123
C110
A104
ED 109,B123
C110
A104
ED 109,B123
C110
A104
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 109,B123
C110
A105
ED 109,B123
C110
A105
ED 109,B123
C110
A105
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 109 พล 041051 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
B123 โดมบาส 2
====== นักศึกษา ======
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5