C111-อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR 108,B102
C111
C102
AR 108,B102
C111
C102
AR 108,B102
C111
C102
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W22,B115
C111
A050
ED W22,B115
C111
A050
ED W22,B115
C111
A050
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W02,B102
C111
A027
ED W02,B102
C111
A027
ED W02,B102
C111
A027
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR 108,B102
C111
C101
AR 108,B102
C111
C101
AR 108,B102
C111
C101
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 108 พล 041012 ฟุตซอล
ED W22 พล 041012 ฟุตซอล
ED W02 พล 041014 ฟุตบอล 1
====== อาจารย์ ======
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ (เหนือ)
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
A050 ลก.ฟุตซอล1 Sec.1
A027 ลก.ฟุตบอล1 Sec.1
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1