C113-อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


ED 107,6614
C113
A104
ED 107,6614
C113
A104
ED 107,6614
C113
A104
 


 


 


 


 


อังคาร ED 107,5516
C113
A105
ED 107,5516
C113
A105
ED 107,5516
C113
A105
 


 


ED U02,6612
C022,C113
A003
ED U02,6612
C022,C113
A003
ED U02,6612
C022,C113
A003
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W23,B115
C113
A051
ED W23,B115
C113
A051
ED W23,B115
C113
A051
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 107,6612
C113
A101
ED 107,6612
C113
A101
ED 107,6612
C113
A101
 


 


ศุกร์ ED 107,6614
C113
A103
ED 107,6614
C113
A103
ED 107,6614
C113
A103
 


 


ED 107,6613
C113
A102
ED 107,6613
C113
A102
ED 107,6613
C113
A102
 


 ====== รายวิชา =====
ED 107 สข 001001 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
ED U02 วท 082010 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
ED W23 พล 031051 เรือพาย
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
5516 ห้องเรียน
6612 ห้องเรียน
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
6613 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A003 ลบ.ป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ Section 1
A051 ลก.เรือพาย Sec.1
A101 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.1
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A102 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.2