C114-อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED S08,B117
C114
B301
ED S08,B117
C114
B301
ED S08,B117
C114
B301
 


 


ED 106,6616
C114
A104
ED 106,6616
C114
A104
ED 106,6616
C114
A104
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 106,6616
C114
A105
ED 106,6616
C114
A105
ED 106,6616
C114
A105
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 106,6616
C114
A103
ED 106,6616
C114
A103
ED 106,6616
C114
A103
 


 ====== รายวิชา =====
ED S08 พล 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ED 106 พล 012022 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
A104 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.4
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A103 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.3