C117-อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 201,7713
C117
C201
AR 201,7713
C117
C201
AR 201,7713
C117
C201
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


AR 404,7715
C117
C401
AR 404,7715
C117
C401
 


AR 105,7712
C117
C101
AR 105,7712
C117
C101
AR 105,7712
C117
C101
 


 


พุธ AR 201,8813
C117
C202
AR 201,8813
C117
C202
AR 201,8813
C117
C202
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


AR 404,7715
C117
C401
AR 404,7715
C117
C401
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 105,7713
C117
C102
AR 105,7713
C117
C102
AR 105,7713
C117
C102
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ
AR 404 พล 084011 การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว
AR 105 บธ 072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
====== อาจารย์ ======
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2