C118-อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 205,3310
C118
A206
ED 205,3310
C118
A206
 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 205,2202
C118
A201
ED 205,2202
C118
A201
ED 205,5515
C118
A205
ED 205,5515
C118
A205
 


ED 205,5513
C118
A203
ED 205,5513
C118
A203
 


 


 


พฤหัสบดี ED 205,2202
C118
A202
ED 205,2202
C118
A202
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 205,3310
C118
A204
ED 205,3310
C118
A204
ED S06,5515
C118
B301
ED S06,5515
C118
B301
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 205 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED S06 วท 072006 สุขภาพจิต
====== อาจารย์ ======
C118 อาจารย์สุริยันต์ กันทิพย์ฯ
===== ห้องเรียน ======
3310 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A201 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A202 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.2
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6