C120-อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 105,5514
C120
S101
SE 105,5514
C120
S101
SE 105,5514
C120
S101
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 105,5514
C120
S102
SE 105,5514
C120
S102
SE 105,5514
C120
S102
 


 


ED V02,A401
C120
A097
ED V02,A401
C120
A097
ED V02,A401
C120
A097
ED V02,A401
C120
A097
 


พุธ SE 105,5514
C120
S103
SE 105,5514
C120
S103
SE 105,5514
C120
S103
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 102,5516
C120
A105
ED 102,5516
C120
A105
ED 102,5516
C120
A105
 


 ====== รายวิชา =====
SE 105 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
ED V02 ศท 012003 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 102 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
A401 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 (307-308) บรรจุดได้ 120 คน
5516 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2
A097 ลท.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Sec.1
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5