C121-อาจารย์วสันต์ เต็งกวน จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 201,5513
C121
S202
SE 201,5513
C121
S202
SE 201,5513
C121
S202
 


 


SE 201,5511
C121
S201
SE 201,5511
C121
S201
SE 201,5511
C121
S201
 


 


อังคาร ED 201,3301
C121
A203
ED 201,3301
C121
A203
ED 201,3301
C121
A203
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE 201,7717
C121
S203
SE 201,7717
C121
S203
SE 201,7717
C121
S203
 


 


พฤหัสบดี ED 201,6614
C121
A206
ED 201,6614
C121
A206
ED 201,6614
C121
A206
 


 


ED 201,7717
C121
A204
ED 201,7717
C121
A204
ED 201,7717
C121
A204
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 201,3301
C121
A205
ED 201,3301
C121
A205
ED 201,3301
C121
A205
 


 ====== รายวิชา =====
SE 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
ED 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ
====== อาจารย์ ======
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5