C122-อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
 


พฤหัสบดี AR 106,7713
C122
C102
AR 106,7713
C122
C102
AR 106,7713
C122
C102
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 106,7714
C122
C101
AR 106,7714
C122
C101
AR 106,7714
C122
C101
 


 


AR 304,6615
C122
C301
AR 304,6615
C122
C301
AR 304,6615
C122
C301
 


 ====== รายวิชา =====
AR 305 พล 044040 การจัดการกีฬาประเภททีม
AR 106 บธ 111001 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกีฬา
AR 304 พล 003027 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา
====== อาจารย์ ======
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
C102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2
C101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1