C123-อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 402,6614
C123
C401
AR 402,6614
C123
C401
AR 402,6614
C123
C401
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 310,6613
C123
C302
AR 310,6613
C123
C302
AR 310,6613
C123
C302
 


 


AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
AR 111,7713
C123
C103
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 402 พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ
AR 310 พล 022013 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR 111 นก 022004 พื้นฐานการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C123 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C103 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 Sec.3