C124-อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


SE 112,2201
C124
S103,S402
SE 112,2201
C124
S103,S402
 


SE 212,2202
C124
S203
SE 212,2202
C124
S203
SE 212,2202
C124
S203
 


 


พุธ ED 211,A401
C124
A203
ED 211,A401
C124
A203
ED 211,A401
C124
A206
ED 211,A401
C124
A206
 


 


ED 111,5515
C124
A105
ED 111,5515
C124
A105
 


 


พฤหัสบดี ED 211,5516
C124
A205
ED 211,5516
C124
A205
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


ED 211,3310
C124
A204
ED 211,3310
C124
A204
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 112 วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE 212 วท 072013 การปฐมพยาบาล
ED 211 สข 011001 การสาธารณสุข
ED 111 สข 011001 การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2202 ห้องเรียน
A401 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 (307-308) บรรจุดได้ 120 คน
5515 ห้องเรียน
5516 ห้องเรียน
3310 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A203 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.3
A206 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.6
A105 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 Sec.5
A205 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.5
A204 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 Sec.4