C201-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 201,7713
C117
C201
AR 201,7713
C117
C201
AR 201,7713
C117
C201
 


 


AR 209,9911
C019
C201
AR 209,9911
C019
C201
AR 209,9911
C019
C201
 


 


อังคาร AR 202,9917
C079
C201
AR 202,9917
C079
C201
AR 202,9917
C079
C201
 


 


AR 207,B104
C086
C201
AR 207,B104
C086
C201
AR 207,B104
C086
C201
 


 


พุธ AR 204,8812
C038
C201
AR 204,8812
C038
C201
AR 204,8812
C038
C201
 


 


AR 203,7712
C040
C201
AR 203,7712
C040
C201
AR 203,7712
C040
C201
 


 


พฤหัสบดี AR 206,8812
C060
C201
AR 206,8812
C060
C201
AR 206,8812
C060
C201
 


 


AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
 


 


ศุกร์ AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
AR 205,7712
C067
C201
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ
AR 209 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
AR 202 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR 207 พล 031025 แบดมินตัน
AR 204 บธ 033006 การจัดการการเงินและการบัญชี
AR 203 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 206 นศ 054023 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางกีฬา
AR 208 พล 071001 เกมและเกมนำ
AR 205 บธ 062030 การบริหารโครงการ
====== อาจารย์ ======
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C086 อาจารย์สุวลักษณ์ โลหกุล
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B104 สนามแบดมินตัน
8812 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
B121 ลานหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
====== นักศึกษา ======
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3