C202-นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 210,8812
C092
C202
AR 210,8812
C092
C202
AR 210,8812
C092
C202
 


 


AR 214,7712
C042
C202
AR 214,7712
C042
C202
AR 214,7712
C042
C202
 


 


อังคาร AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
AR 212,8812
C109,C107
C202
 


 


AR 203,8814
C040
C202
AR 203,8814
C040
C202
AR 203,8814
C040
C202
 


 


พุธ AR 201,8813
C117
C202
AR 201,8813
C117
C202
AR 201,8813
C117
C202
 


 


AR 215,7715
C109
C202
AR 215,7715
C109
C202
AR 215,7715
C109
C202
 


 


พฤหัสบดี AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
AR 211,6615
C108
C202
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 213,8812
C108
C202
AR 213,8812
C108
C202
AR 213,8812
C108
C202
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 210 ศท 091005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR 214 บธ 043007 การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 212 ทท 011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
AR 203 ศท 061005 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
AR 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ
AR 215 บธ 072046 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR 211 นก 022027 พลวัตรกลุ่ม
AR 213 บธ 072044 จิตวิทยาพัฒนาการและการบริการ
====== อาจารย์ ======
C092 อาจารย์วิทวัส แดงสนั่น
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C202 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 Sec.2