C301-การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
 


 


อังคาร AR 303,8813
C067
C301
AR 303,8813
C067
C301
AR 303,8813
C067
C301
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 302,8814
C083
C301
AR 302,8814
C083
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
AR 305,7714
C122
C301
 


พฤหัสบดี AR 306,B114
C106
C301
AR 306,B114
C106
C301
AR 306,B114
C106
C301
 


 


AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
AR 208,B121
C024
C201,C301
 


 


ศุกร์ AR 302,8814
C083
C301
AR 302,8814
C083
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
AR 301,8815
C040,C107
C301
 


AR 304,6615
C122
C301
AR 304,6615
C122
C301
AR 304,6615
C122
C301
 


 ====== รายวิชา =====
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
AR 303 พล 012011 การวางแผนและพัฒนากีฬา
AR 302 มศ 052004 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
AR 301 ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
AR 305 พล 044040 การจัดการกีฬาประเภททีม
AR 306 พล 072024 ศิลปะการป้องกันตัว
AR 208 พล 071001 เกมและเกมนำ
AR 304 พล 003027 การบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา
====== อาจารย์ ======
P003 อาจารย์นรินทร์ (พร้อมคณะ)
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C083 อาจารย์โกสินท์ มณีอินทร์
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
C122 อาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์
C106 อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
A111 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
8813 ห้องเรียน
8814 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (ทิศเหนือ)
B121 ลานหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
6615 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2