C302-นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
AR 301,8813
C040,C107
C302
 


ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
ED S05,A111
P003
B301,C301
C302
 


 


อังคาร AR 311,6615
C106
C302
AR 311,6615
C106
C302
AR 311,6615
C106
C302
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


AR 307,7717
C032
C302
AR 307,7717
C032
C302
 


AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
AR 308,6615
C107
C302
 


พฤหัสบดี AR 310,6613
C123
C302
AR 310,6613
C123
C302
AR 310,6613
C123
C302
 


 


AR 309,7712
C040
C302
AR 309,7712
C040
C302
AR 309,7712
C040
C302
 


 


ศุกร์  


 


AR 307,7717
C032
C302
AR 307,7717
C032
C302
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 301 ศท 083005 ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
ED S05 พล 072020 ค่ายพักแรม
AR 311 พล 023050 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR 307 ศท 022003 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
AR 308 พล 023074 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
AR 310 พล 022013 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
AR 309 พล 023047 การวิจัยเบื้องต้นสำหรับนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C040 อาจารย์พริษฐ์ บุญรักษ์
C107 อาจารย์กษิรา กาเยาว์
P003 อาจารย์นรินทร์ (พร้อมคณะ)
C106 อาจารย์ตรีภพ นาคปฐม
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C123 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
===== ห้องเรียน ======
8813 ห้องเรียน
A111 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 1 บรรจุดได้ 200 คน
6615 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
6613 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C302 นันทนาการและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 Sec.2
B301 สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3