C401-นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1 จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
AR 403,6615
C042
C401
 


AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
AR 406,7713
C109
C401
 


อังคาร AR 401,7717
C032
C401
AR 401,7717
C032
C401
AR 404,7715
C117
C401
AR 404,7715
C117
C401
 


 


 


 


 


 


พุธ AR 402,6614
C123
C401
AR 402,6614
C123
C401
AR 402,6614
C123
C401
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 401,7717
C032
C401
AR 401,7717
C032
C401
AR 404,7715
C117
C401
AR 404,7715
C117
C401
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
AR 405,S403
C042
C401
 


 ====== รายวิชา =====
AR 403 พล 024094 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว
AR 406 พล 023137 พิธีกรทางนันทนาการ
AR 401 ศท 022002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR 404 พล 084011 การสัมมนานันทนาการทางการท่องเที่ยว
AR 402 พล 024146 การจัดและการบริหารนันทนาการ
AR 405 พล 084007 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการฯ
====== อาจารย์ ======
C042 อาจารย์อรรณพร สุริโย
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
C117 อาจารย์ บรรเจิด สันสุวรรณ
C123 อาจารย์กิตติวัฒน์ อัจนากิตติ
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
7715 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
S403 สถานประกอบการนันทนาการฯ
====== นักศึกษา ======
C401 นันทนาการเชิงพาณิชย์ฯ ชั้นปีที่ 4 Sec.1