S101-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 105,5514
C120
S101
SE 105,5514
C120
S101
SE 105,5514
C120
S101
 


 


SE 108,2201
C035
S101
SE 108,2201
C035
S101
 


 


 


อังคาร SE 106,8817
C033
S101
SE 106,8817
C033
S101
SE 106,8817
C033
S101
 


 


SE 101,B119
C068
S101
SE 101,B119
C068
S101
SE 101,B119
C068
S101
 


 


พุธ SE 107,5513
C069
S101
SE 107,5513
C069
S101
SE 107,5513
C069
S101
 


 


SE 109,5514
C074
S101
SE 109,5514
C074
S101
 


 


 


พฤหัสบดี SE 108,2201
C035
S101
SE 108,2201
C035
S101
 


 


 


SE 102,B101
C112
S101
SE 102,B101
C112
S101
SE 102,B101
C112
S101
 


 


ศุกร์ SE 109,5514
C074
S101
SE 109,5514
C074
S101
SE 110,5514
C062
S101
SE 110,5514
C062
S101
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 105 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
SE 108 วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE 106 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE 101 วท 081214 เทนนิส
SE 107 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE 109 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE 102 วท 081201 กรีฑา
SE 110 วท 081041 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C068 อาจารย์ วรางคณา สารศิลป์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B119 สนามเทนนิส
5513 ห้องเรียน
B101 สนามกรีฑา
====== นักศึกษา ======
S101 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.1