S102-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 106,8817
C033
S102
SE 106,8817
C033
S102
SE 106,8817
C033
S102
 


 


SE 104,B110
C036
S102
SE 104,B110
C036
S102
SE 104,B110
C036
S102
 


 


อังคาร SE 105,5514
C120
S102
SE 105,5514
C120
S102
SE 105,5514
C120
S102
 


 


SE 103,B112
C037
S102
SE 103,B112
C037
S102
SE 103,B112
C037
S102
 


 


พุธ SE 108,2201
C035
S102
SE 108,2201
C035
S102
SE 109,5512
C074
S102
SE 109,5512
C074
S102
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 107,5513
C069
S102
SE 107,5513
C069
S102
SE 107,5513
C069
S102
 


 


SE 108,2201
C035
S102
SE 108,2201
C035
S102
 


 


 


ศุกร์ SE 110,5513
C062
S102
SE 110,5513
C062
S102
SE 109,5512
C074
S102
SE 109,5512
C074
S102
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 106 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE 104 วท 081245 ยิมนาสติก
SE 105 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
SE 103 วท 081212 เทควันโด
SE 108 วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE 109 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE 107 ศท 081006 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
SE 110 วท 081041 พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
B110 โรงยิมยิมนาสติก
5514 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S102 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 1 Sec.2