S103-การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
SE 109,5512
C074
S103
 


SE 113,5513
C029
S103
SE 113,5513
C029
S103
 


 


 


อังคาร SE 108,2201
C035
S103
SE 108,2201
C035
S103
SE 112,2201
C124
S103,S402
SE 112,2201
C124
S103,S402
 


SE 108,2201
C035
S103
SE 108,2201
C035
S103
 


 


 


พุธ SE 105,5514
C120
S103
SE 105,5514
C120
S103
SE 105,5514
C120
S103
 


 


SE 111,2201
C022
S103
SE 111,2201
C022
S103
SE 111,2201
C022
S103
 


 


พฤหัสบดี SE 106,8817
C033
S103
SE 106,8817
C033
S103
SE 106,8817
C033
S103
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 114,5516
C069
S103
SE 114,5516
C069
S103
SE 114,5516
C069
S103
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 109 วท 021004 เคมีทั่วไป
SE 113 วท 071125 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE 108 วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป
SE 112 วท 071004 การสาธารณสุขเบื้องต้น
SE 105 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
SE 111 วท 071001 กายวิภาคและสรีระวิทยา 1
SE 106 ศท071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE 114 วท 092004 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
====== อาจารย์ ======
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
===== ห้องเรียน ======
5512 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5514 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
5516 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S103 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 Sec.3
S402 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 Sec.2