S201-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 207,5516
C062
S201
SE 207,5516
C062
S201
SE 207,5516
C062
S201
 


 


SE 201,5511
C121
S201
SE 201,5511
C121
S201
SE 201,5511
C121
S201
 


 


อังคาร SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
SE 204,5513
C074
S201
 


SE 202,5511
C034
S201
SE 202,5511
C034
S201
SE 202,5511
C034
S201
 


 


พุธ SE 203,5511
C034
S201
SE 203,5511
C034
S201
SE 203,5511
C034
S201
 


 


SE 209,S001
P102
S201,S202
SE 209,S001
P102
S201,S202
SE 209,S001
P102
S201,S202
 


 


พฤหัสบดี SE 206,6617
C036
S201
SE 206,6617
C036
S201
SE 206,6617
C036
S201
 


 


SE 210,S002
P103
S201,S202
SE 210,S002
P103
S201,S202
SE 210,S002
P103
S201,S202
 


 


ศุกร์ SE 205,B117
C037
S201
SE 205,B117
C037
S201
SE 205,B117
C037
S201
 


 


 


 


SE 208,6617
C036
S201
SE 208,6617
C036
S201
 ====== รายวิชา =====
SE 207 วท 082047 เวชศาสตร์การกีฬา
SE 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
SE 204 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE 202 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE 203 วท 082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE 209 เลือกกีฬา 1
SE 206 วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา1
SE 210 เลือกกีฬา 2
SE 205 วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE 208 วท 081040 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
P102 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 1
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
P103 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 2
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
5516 ห้องเรียน
5511 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
S001 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 1
6617 ห้องเรียน
S002 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 2
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2