S202-วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2 จำนวน 30 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 201,5513
C121
S202
SE 201,5513
C121
S202
SE 201,5513
C121
S202
 


 


SE 202,5514
C034
S202
SE 202,5514
C034
S202
SE 202,5514
C034
S202
 


 


อังคาร SE 205,B117
C037
S202
SE 205,B117
C037
S202
SE 205,B117
C037
S202
 


 


SE 207,5513
C062
S202
SE 207,5513
C062
S202
SE 207,5513
C062
S202
 


 


พุธ SE 206,6617
C036
S202
SE 206,6617
C036
S202
SE 206,6617
C036
S202
 


 


SE 209,S001
P102
S201,S202
SE 209,S001
P102
S201,S202
SE 209,S001
P102
S201,S202
 


 


พฤหัสบดี SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
SE 204,5514
C074
S202
 


SE 210,S002
P103
S201,S202
SE 210,S002
P103
S201,S202
SE 210,S002
P103
S201,S202
 


 


ศุกร์ SE 203,5511
C034
S202
SE 203,5511
C034
S202
SE 203,5511
C034
S202
 


 


SE 208,6617
C036
S202
SE 208,6617
C036
S202
 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
SE 202 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
SE 205 วท 083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE 207 วท 082047 เวชศาสตร์การกีฬา
SE 206 วท 071001 กายวิภาคและสรีรวิทยา1
SE 209 เลือกกีฬา 1
SE 204 วท 023003 ชีวเคมีพื้นฐาน
SE 210 เลือกกีฬา 2
SE 203 วท 082135 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
SE 208 วท 081040 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
====== อาจารย์ ======
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
C062 อาจารย์ณฐพัชร์ ไชยประสิทธิ์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
P102 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 1
C074 อาจารย์ ณัฎฐภรณ์ กุณา
P103 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 2
===== ห้องเรียน ======
5513 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
6617 ห้องเรียน
S001 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 1
S002 เลือกกีฬาวิทย์ฯ 2
5511 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
S202 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.2
S201 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2 Sec.1