S203-การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 217,5511
C105
S203
SE 217,5511
C105
S203
SE 213,5511
C031
S203
SE 213,5511
C031
S203
 


SE 215,B120
C061
S203
SE 215,B120
C061
S203
SE 215,B120
C061
S203
 


 


อังคาร SE 211,5512
C069
S203
SE 211,5512
C069
S203
SE 211,5512
C069
S203
SE 211,5512
C069
S203
 


SE 212,2202
C124
S203
SE 212,2202
C124
S203
SE 212,2202
C124
S203
 


 


พุธ SE 214,5516
C061
S203
SE 214,5516
C061
S203
SE 214,5516
C061
S203
 


 


SE 201,7717
C121
S203
SE 201,7717
C121
S203
SE 201,7717
C121
S203
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 216,2202
C022
S203
SE 216,2202
C022
S203
SE 216,2202
C022
S203
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 217 วท 071034 ชีวิตและครอบครัว
SE 213 วท 074029 วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SE 215 วท 082007 การนวดเพื่อสุขภาพ
SE 211 วท 011003 ฟิสิกส์ทั่วไป
SE 212 วท 072013 การปฐมพยาบาล
SE 214 วท 074080 การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพ
SE 201 ศท 022010 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ
SE 216 วท 073137 หลักและวิธีการทางสุขศึกษา
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C031 ผศ. วนิดา โนรา
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C069 อาจารย์อภิชาต โชติชื่น
C124 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
C121 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
5511 ห้องเรียน
B120 Lec.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
5512 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
5516 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
S203 การส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 Sec.3