S301-เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 315,S301
P201
S301
SE 315,S301
P201
S301
SE 315,S301
P201
S301
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 315 เลือกกีฬาระดับ2 วิชาที่ 1
====== อาจารย์ ======
P201 เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-1
===== ห้องเรียน ======
S301 เลือกกีฬาวิทย์ฯ ระดับ 2-1
====== นักศึกษา ======
S301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 Sec.1