S401-สถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทย์ฯ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
SE 401,S401
P001
S401
 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 401 วท 124010 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทย์ฯ
====== อาจารย์ ======
P001 อาจารย์สุรชัยและคณะ
===== ห้องเรียน ======
S401 สถานประกอบการสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทย์ฯ
====== นักศึกษา ======
S401 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ชั้นปีที่ 4 Sec.1